Oversættelse til andre sprog

Vores kvalificerede netværk af freelancere gør, at vi kan oversætte til og fra alle sprog, uafhængigt af emneområde. Vores oversættere er altid bosat i det land, hvor målsproget tales, og har derfor et godt kendskab til nye sproglige tendenser.

Den rigtige kompetence til optimal kvalitet

Vores oversættere har mange års erfaring, er sproguddannede og har altid målsproget som modersmål. Det sikrer, at de har en god fornemmelse for den rette tonalitet og stil i det budskab, du vil formidle. Læs mere om de krav, vi stiller til vores oversættere her.

Styrk dit varemærke internationalt

Med vores hjælp har du sikkerhed for, at meningen med dit budskab ikke går tabt. Din tekst bliver tilpasset de tiltænkte målgrupper og de kulturelle forhold i det pågældende land. På den måde øges dine muligheder for at få succes ude i den store verden.

 

Få et gratis tilbud!

Send os din tekst, så vender vi tilbage inden for 1 time med et tilbud og en tidsramme.